Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aktualności

Gmina Wólka wykłada projekt zmiany MPZP do publicznego wglądu

2018-02-13

Do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka w jej granicach administracyjnych – etap I dla linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm – Lublin Systemowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniach od 21 lutego do 21 marca 2018 roku istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym dokumentem w Urzędzie Gminy Wólka, z siedzibą Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, w godz. od 10:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonych do wglądu dokumentach, odbędzie się 15 marca 2018  roku, w godz. od 10:00 do 11:00, w siedzibie Urzędu Gminy.

Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać ustnie do protokołu lub pisemnie do Wójta Gminy Wólka, w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2018 roku. Składana uwaga powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres,
  • oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi przekazane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.