Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Aspekty prawne inwestycji

Uwarunkowania prawne - ochrona środowiska

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV w zakresie oddziaływania na środowisko podlega ciągłej kontroli od momentu projektowania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Od czasu dostosowania przepisów do standardów obowiązujących w UE, kontrolę sprawują nie tylko organy administracji rządowej i samorządowej, ale również organizacje ekologiczne czy społeczności lokalne, które z mocy prawa mają zapewniony dostęp do informacji o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Głównymi aktami prawnymi, poprzez które mogą kontrolować poprawność przebiegu procesu inwestycyjnego, są:

  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227);
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627);
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717);
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414);
  • Rozporządzenia dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji pól elektromagnetycznych i hałasu do środowiska (pola elektromagnetyczne: Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883 – Rozporządzenie Ministra Środowiska; hałas: Dz. U. z 2004 r., Nr 178, poz. 1841 – Rozporządzenie Ministra Środowiska);
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741);
  • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880).

W ocenie wpływu planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm - Lublin Systemowa na środowisko zostaną określone, opisane i ocenione we właściwy sposób dla każdego indywidualnego przypadku bezpośrednie oraz pośrednie skutki przedsięwzięcia dla następujących elementów:

  • ludzi, fauny i flory;
  • gleby, wód, powietrza, klimatu i krajobrazu;
  • dóbr materialnych i dziedzictwa kultury.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko musi spełniać rygorystyczne wymogi, określone w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Właściwie przeprowadzone postępowanie kończy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Bez takiej decyzji Inwestor nie może ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę linii.

Przed oddaniem do eksploatacji, Inwestor musi dokonać pomiarów kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych i hałasu emitowanych przez linię. Tylko pozytywne wyniki tych pomiarów będą umożliwiały ubieganie się o pozwolenie na jej użytkowanie.