Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Najczęściej zadawane pytania

Co się dzieje w sytuacji, gdy nieruchomość nie ma ustalonego stanu prawnego?

Przedstawiciele Wykonawcy z pełnomocnictwami Inwestora, przy współpracy z właścicielem / władającym / potencjalnym spadkobiercą, przeprowadzą (na koszt Wykonawcy) procedurę – w zależności od potrzeb – postępowanie spadkowe, zasiedzenie itp., aby stan prawny nieruchomości był zgodny z rzeczywistością.

Co się dzieje w sytuacji, gdy właściciel nie wyraża zgody na budowę linii na swojej nieruchomości oraz nie chce ustanowić służebności przesyłu?

Jeśli przedstawiciele Wykonawcy z pełnomocnictwami Inwestora, wyczerpią już wszelkie możliwości negocjacyjne i mimo to nie dojdą do porozumienia z właścicielem nieruchomości, Ustawa o gospodarce nieruchomościami (z dnia 21 sierpnia 1997 r.) pozwala na realizację drogi administracyjnej. Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości m.in. przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Kolejną możliwością daną przez prawo, jest wystąpienie do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu. Instytucja służebności przesyłu uregulowana jest w Kodeksie cywilnym. Wówczas, po przeprowadzeniu postępowania sądowego sąd, w przypadku gdy występują przesłanki do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Inwestora, wyda postanowienie w tym przedmiocie.

Co się dzieje w sytuacji, gdy właściciel przebywa za granicą?

Negocjatorzy podpisujący umowy z właścicielami nieruchomości, będą się starali dotrzeć również do osób mieszkających poza granicami kraju. W tym celu pozyskują informacje od rodziny czy sąsiadów właściciela nieruchomości. Dokumenty (umowa, mapka) zostają przesłane w wersji elektronicznej lub tradycyjną pocztą. Osoba mieszkająca za granicą może również sporządzić notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania jej w tej konkretnej sprawie przez osobę mieszkającą w Polsce.

Co się dzieje w sytuacji, kiedy przewód zostaje zerwany i spada na ziemię?

Wyłączenie zerwanego przewodu spod napięcia następuje w czasie 0,1 s, czyli zanim zetknie się on z ziemią.

Co to jest służebność przesyłu?

Służebność przesyłu została wprowadzona do kodeksu cywilnego w 2008 r., w celu uregulowania stosunków prawnych, dotyczących urządzeń przesyłowych, między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia się znajdują. Określa ona zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe – wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie elektroenergetyczne.

Czego dotyczą ograniczenia na gruncie wynikające ze służebności?

Ograniczenia na gruncie wynikające z umów zawartych z właścicielami dotyczą wyłącznie pasa technologicznego o szerokości 70 m. Oznacza to m.in., że w odległości do 35 m od osi linii nie można wznosić budynków mieszkalnych i gospodarczych, nie można również wykonywać nasadzeń drzew, krzewów i roślinności przekraczającej 3 metry wysokości.

Czy mogę zmienić lokalizację słupa na mojej nieruchomości?

Dopuszcza się możliwość drobnej korekty lokalizacji słupa, ale jest to sprawa indywidualna, za każdym razem bardzo dokładnie analizowana przez projektantów trasy linii, którzy podejmują decyzje o ewentualnej zmianie lokalizacji. Trzeba bowiem pamiętać, że przesunięcie jednego słupa może spowodować zmianę przebiegu trasy linii na dużym odcinku.

Czy można negocjować wysokości odszkodowań?

Wysokość odszkodowań / wynagrodzeń może być negocjowana, o ile są ku temu podstawy i poparcie w dokumentacji (np. w operacie szacunkowym). Oferowane przez negocjatorów stawki wynikają ze sporządzonych dla inwestycji operatów szacunkowych, realizowanych przez biegłych rzeczoznawców. Ich wartości stanowią punkt wyjścia podczas negocjacji. Jeśli właściciel nie zgadza się z wyceną, może zlecić sporządzenie swojego operatu szacunkowego (na koszt Wykonawcy).

Czy teren pod linią będzie można użytkować?

Teren pod linią będzie można użytkować za wyjątkiem: wznoszenia budynków mieszkalnych i gospodarczych; wykonywania nasadzeń drzew, krzewów i roślinności przekraczającej 3 metry wysokości, w 70-cio metrowym pasie technologicznym. Można natomiast bez przeszkód pracować maszynami rolniczymi z zachowaniem wszelkich względów bezpieczeństwa.

Czy za zniszczenia powstałe w trakcie budowy lub eksploatacji będą wypłacane odszkodowania?

Za straty w pożytkach i uprawach oraz w mieniu ruchomym i nieruchomym, które nastąpią w wyniku budowy bądź eksploatacji linii, właścicielom gruntów należy się dodatkowe odszkodowanie, szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu.

Dlaczego odszkodowanie nie jest wypłacane w formie miesięcznej lub rocznej, a tylko jednorazowo?

Odszkodowania są jednorazowe, bo ma to być rekompensata, a nie zarobek dla właściciela nieruchomości.

Jak będą wypłacane należne środki?

Odszkodowanie / wynagrodzenie należne właścicielowi jest odszkodowaniem / wynagrodzeniem jednorazowym, uwzględniającym m.in. utratę wartości gruntu (o ile takowa następuje) i wypłacane będzie w dwóch ratach: pierwsza po podpisaniu umowy, druga po podpisaniu aktu notarialnego (czyli po ustanowieniu służebności przesyłu).

Jak mogę wpłynąć na decyzje o przebiegu trasy linii?

Każdy z właścicieli nieruchomości ma możliwość wpływu na przebieg trasy linii na kilku etapach:

  • składanie wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na etapie ich wyłożenia;
  • swoje uwagi można zgłaszać pełnomocnikom Inwestora, którzy pojawiają się w domach właścicieli nieruchomości, celem podpisania umowy cywilnoprawnej;
  • swoje uwagi można zgłaszać podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych organizowanych dla inwestycji w każdej z gmin;
  • swoje uwagi można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej dla inwestycji;
  • swoje uwagi można przesyłać mailem na adres podany w broszurze dla inwestycji lub składać telefonicznie (numer telefonu podany jest w broszurze informacyjnej dla przedsięwzięcia i umieszczony na stronie internetowej dla inwestycji);
  • swoje uwagi można składać na etapie wydawania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kiedy będą wypłacane odszkodowania?

Odszkodowania i wynagrodzenia będą wypłacane właścicielom zgodnie z terminami uwidocznionymi w zawartych umowach.

Kto będzie prowadził negocjacje z właścicielami gruntów?

Negocjacje prowadzą przedstawiciele Wykonawcy z pełnomocnictwami Inwestora do prowadzenia rozmów z właścicielami gruntów.

Kto wylicza wartości odszkodowań i jaka jest ich wysokość?

Wartość odszkodowania / wynagrodzenia szacowana jest przez biegłych rzeczoznawców majątkowych, posiadających niezbędne do tego uprawnienia. Proces wyceny odzwierciedlony jest w dokumencie pod nazwą operat szacunkowy, który okazywany jest właścicielom nieruchomości podczas negocjacji.

Kto, po ustanowieniu służebności przesyłu, jest właścicielem gruntu?

Prawo własności gruntów nie zostaje naruszone – Inwestor nabywa jedynie ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, w ściśle określonym zakresie związanym z budową i eksploatacją linii elektroenergetycznej.