Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Komunikacja społeczna

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zorganizował spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców, podczas których prezentowano informacje dotyczące znaczenia inwestycji. Mówiono również o roli podmiotów biorących udział w tym zadaniu oraz propozycji przebiegu trasy linii przez gminę w wariantach możliwych do realizacji wraz z argumentacją przemawiającą za wariantem preferowanym przez Wykonawcę (na jakiej podstawie wytyczono poszczególne warianty, jakie parametry wzięto pod uwagę, czym się kierowano). W trakcie spotkań dystrybuowano również broszurę o inwestycji.

Spotkania te zaprojektowano pod kątem udzielania możliwie szerokiej odpowiedzi w zakresie bezpieczeństwa i wpływu inwestycji elektroenergetycznych na życie i zdrowie ludzi, zwierząt i roślin. Mając to na uwadze, Wykonawca każdorazowo dobierał specjalistów / ekspertów, którzy przybliżali zainteresowanym wszelkie aspekty przedmiotowego zadania.

Broszura o inwestycji

W ramach realizowanego zadania, wydano broszurę o inwestycji, która zawiera interesujące i ważne kwestie na temat planowanego zadania.

Przedstawione w niej zostały informacje dotyczące:

  • znaczenia linii Chełm - Lublin Systemowa,
  • wyboru trasy linii,
  • praw właścicieli gruntów położonych w pasie technologicznym linii,
  • rozwiązań konstrukcyjnych gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania linii,
  • uwarunkowań prawnych ochrony środowiska,
  • oddziaływania linii na środowisko i człowieka.

Publikacja jest dystrybuowana wśród zainteresowanych mieszkańców, zarówno za pośrednictwem Urzędów Gmin, pracowników Wykonawcy jak i sołtysów. Można ją również pobrać z niniejszej strony internetowej, z zakładki Materiały do pobrania.

Indywidualne wizyty u właścicieli – proces rokowań

W ramach uzyskania dostępu do terenu, przedstawiciele Wykonawcy z pełnomocnictwami Inwestora, prowadzą rokowania z właścicielami nieruchomości. Proces ten rozpoczął się po zrealizowaniu kampanii informacyjnej oraz uruchomieniu programu konsultacji społecznych w danej gminie.

Pełnomocnicy Inwestora – umocowani do działań stosownymi dokumentami, posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie – podczas indywidualnych spotkań szczegółowo omawiają przedmiotową inwestycję, zapisy umowy cywilno - prawnej, wynikające z niej prawa i obowiązki, wskazują na mapach lokalizację linii i słupów, dystrybuują foldery o inwestycji oraz odpowiadają na pytania właścicieli nieruchomości.

Transparentna polityka informacyjna

Wszystkie działania podejmowane zarówno przez Inwestora, jak i Wykonawcę przedmiotowej inwestycji prowadzone są w sposób transparentny, z uwzględnieniem interesów strony społecznej w możliwie najszerszym zakresie.

Liczymy na efektywną współpracę zarówno z władzami samorządowymi szczebla lokalnego jak i społecznościami lokalnymi. Rzetelna wiedza na temat lokalnych uwarunkowań przestrzennych pozwala w jak najszerszym stopniu uwzględniać oczekiwania osób, w sąsiedztwie których będzie przebiegać przedmiotowa inwestycja. To rzeczywistość, w której z jednej strony istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu energetycznego regionu i kraju, a z drugiej – zachowanie wartości, jakimi są lokalne uwarunkowania środowiskowe. Jesteśmy przekonani, że działając wspólnie, możemy doprowadzić do pogodzenia potrzeb wszystkich stron tego zadania.