Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

Komunikacja społeczna

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie organizował spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców. Podczas spotkań prezentowane będą informacje o znaczeniu inwestycji, roli podmiotów biorących udział w tym zadaniu, przebieg trasy linii przez gminę w wariantach możliwych do realizacji wraz z argumentacją przemawiającą za wariantem preferowanym przez Wykonawcę (na jakiej podstawie wytyczono poszczególne warianty, jakie parametry wzięto pod uwagę, czym się kierowano). W trakcie spotkań dystrybuowana będzie broszura o inwestycji.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne zaprojektowane będą pod kątem udzielania możliwie szerokiej odpowiedzi w zakresie bezpieczeństwa i wpływu inwestycji elektroenergetycznych na życie i zdrowie ludzi, zwierząt i roślin. Mając to na uwadze, Wykonawca każdorazowo będzie dobierał specjalistów / ekspertów, którzy przybliżą zainteresowanym wszelkie aspekty przedmiotowego zadania.

Informacje o terminach i miejscu spotkań będą umieszczane w zakładce Aktualności, na tablicy ogłoszeń każdego z Urzędów Gmin oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Broszura o inwestycji

W ramach realizowanego zadania, wydana zostanie broszura o inwestycji. Będzie ona zawierała interesujące i ważne informacje na temat planowanej inwestycji.

W broszurze przedstawione zostaną informacje dotyczące:

  • znaczenia linii Chełm - Lublin Systemowa,
  • wyboru trasy linii,
  • praw właścicieli gruntów położonych w pasie technologicznym linii,
  • rozwiązań konstrukcyjnych gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania linii,
  • uwarunkowań prawnych ochrony środowiska,
  • oddziaływania linii na środowisko i człowieka.

Od momentu wydania publikacji, będzie ona stale dystrybuowana wśród zainteresowanych mieszkańców, zarówno za pośrednictwem Urzędów Gmin, pracowników Wykonawcy oraz sołtysów. Pojawi się ona również na niniejszej stronie internetowej, w zakładce Materiały do pobrania.

Indywidualne wizyty u właścicieli – proces rokowań

W ramach uzyskania dostępu do terenu przedstawiciele Wykonawcy z pełnomocnictwami Inwestora, przeprowadzą rokowania z właścicielami nieruchomości. Prowadzenie rokowań nastąpi po zrealizowaniu kampanii informacyjnej oraz rozpoczęciu i programu konsultacji społecznych w danej gminie.

Pełnomocnicy Inwestora – umocowani do działań stosownymi dokumentami, posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie – podczas indywidualnych spotkań będą szczegółowo omawiać przedmiotową inwestycję, zapisy umowy cywilno - prawnej, wynikające z niej prawa i obowiązki, wskazywać na mapach lokalizację linii i słupów, dystrybuować foldery o inwestycji oraz odpowiadać na pytania właścicieli nieruchomości.

Transparentna polityka informacyjna

Wszystkie działania podejmowane zarówno przez Inwestora, jak i Wykonawcę przedmiotowej inwestycji prowadzone są w sposób transparentny, z uwzględnieniem interesów strony społecznej w możliwie najszerszym zakresie.

Liczymy na efektywną współpracę zarówno z władzami samorządowymi szczebla lokalnego oraz społecznościami lokalnymi i prowadzenie dialogu tak, by wiedza o lokalnych uwarunkowaniach przestrzennych pozwoliła w jak najszerszym stopniu uwzględnić oczekiwania osób, w sąsiedztwie których będzie przebiegać przedmiotowa inwestycja. Jesteśmy przekonani, że działając wspólnie możemy doprowadzić do pogodzenia potrzeb wszystkich stron tego zadania, w którym z jednej strony istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu energetycznego regionu i kraju, a z drugiej – zachowanie wartości, jakimi są lokalne uwarunkowania środowiskowe.