Budowa linii 400 kV
Chełm - Lublin Systemowa

O inwestycji

Krajowy System Elektroenergetyczny

Energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni nie można magazynować. Oznacza to, że system przesyłowy musi być na tyle elastyczny, aby w każdym momencie dostarczyć odpowiednią ilość energii do odbiorców. Aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie, niezbędne jest utrzymywanie i rozwój sieci najwyższych napięć, dzięki którym można przesłać największą ilość energii w najkrótszym czasie oraz zminimalizować straty w trakcie jej przesyłu.

PSE realizują zadania operatora systemu przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzy (stan na 31 grudnia 2020 r.):

 • 281 linii o łącznej długości 15 316 km, w tym:
  • 111 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 7 822 km,
  • 169 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 380 km,
  • 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km (nie jest wykorzystywana),
 • 109 stacji najwyższych napięć (NN),
 • podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.).

Budowa linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa, to kolejny krok w stronę modernizacji sieci przesyłowej.

Plan fragmentu sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć Plan fragmentu sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć

Plan całej sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć możecie Państwo pobrać z działu „Materiały do pobrania”.

Dostarczenie energii elektrycznej do gospodarstw domowych jest możliwe dzięki właściwemu funkcjonowaniu rozległego systemu przesyłu energii, czyli systemu stacji i linii elektroenergetycznych o różnych napięciach. W uproszczeniu, cały proces od momentu wytworzenia do dostarczenia energii odbiorcy wygląda następująco:

 • elektrownie produkują energię, po czym w stacjach SN/NN (średnich napięć / najwyższych napięć) podwyższa się jej napięcie w celu przesłania na duże odległości;
 • liniami najwyższych napięć (NN, w Polsce 220 i 400 kV) przesyła się energię do lokalnych stacji NN/WN (najwyższych napięć / wysokich napięć), gdzie napięcie zmniejszane jest do 110 kV;
 • liniami wysokich napięć (WN, w Polsce o napięciu 110 kV) przesyła się energię na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów do stacji WN/SN;
 • liniami średnich napięć (SN, w Polsce o napięciach 10, 15, 20 lub 30 kV) energia przesyłana jest do typowych transformatorów słupowych SN/nn;
 • liniami niskiego napięcia (nn - najniższych napięć, 400 i 230 V) energia przesyłana jest do końcowych odbiorców (np. gospodarstw domowych).
Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

Lokalizacja inwestycji

Linia przebiegać będzie przez jedno województwo (lubelskie), trzy powiaty (lubelski, łęczyński i chełmski) oraz dziewięć gmin (Niemce, Wólka, Spiczyn, Łęczna, Puchaczów, Cyców, Siedliszcze, Wierzbica, Chełm). Połączy istniejącą stację Chełm (CHS) oraz istniejącą stację Lublin Systemowa.

Proponowany przebieg planowanej trasy linii elektroenergetycznej Proponowany przebieg planowanej trasy linii elektroenergetycznej

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Chełm zlokalizowana jest na terenie gminy Chełm leżącej w powiecie chełmskim, zaś stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Lublin Systemowa zlokalizowana jest na terenie gminy Niemce leżącej w powiecie lubelskim.

Znaczenie inwestycji

Wybudowanie dwutorowej linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa stanowi ważny element zaplanowanej rozbudowy sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Zadanie to powiązane jest bezpośrednio z planowaną rozbudową stacji 400/110 kV Lublin Systemowa oraz stacji 220/110 kV Chełm.

Linia 400 kV Chełm - Lublin Systemowa stanie się – po wybudowaniu – istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapewni stabilność pracy KSE i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do odbiorców. Czynniki te powodują, że jest ona inwestycją o znaczeniu ponadlokalnym.

Realizacja tej inwestycji stanowi realizację celów publicznych, wskazanych w art. 6 pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.) i jest inwestycją celu publicznego, dzięki czemu może korzystać ze specjalnych przepisów prawa przewidzianych dla tego rodzaju przedsięwzięć.

Linia 400 kV Chełm - Lublin Systemowa jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej we wschodniej części kraju. Rozbudowa ta ma zapewnić:

 • zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE),
 • poprawę jakości przesyłu energii elektrycznej,
 • poprawę niezawodności zasilania,
 • likwidację promieniowego zasilania stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Chełm oraz 400/110 kV Lublin Systemowa,
 • połączenie dwóch dużych obszarów energetycznych, tj. zamojskiego i lubelskiego,
 • zwiększenie niezawodności układu w zakresie przesyłu i dostarczania energii elektrycznej w południowo-wschodniej Polsce,
 • zwiększenie możliwości ruchowych i łączeniowych na rozdzielniach w stacjach 220/110 kV Chełm oraz 400/110 kV Lublin Systemowa,
 • zwiększenie możliwości wyprowadzenia mocy w przypadku budowy na Lubelszczyźnie nowych źródeł wytwórczych.

Zakres prac

Planowana linia ma zostać wybudowana w konfiguracji do przesyłu mocy o napięciu 400 kV z wykorzystaniem słupów o konstrukcji dwutorowej na całej swojej długości. Będzie ona wyposażona w przewody fazowe dla jednego toru 400 kV oraz dwa odgromowe przewody światłowodowe (OPGW). Drugi tor 400 kV pozostanie niewyposażony.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 1. przebudowę obiektów kolidujących z projektowaną linią,
 2. budowę linii wraz z traktami światłowodowymi,
 3. powiązanie linii z KSE w stacjach elektroenergetycznych Chełm i Lublin Systemowa,
 4. wprowadzenie traktów światłowodowych na przełącznice w stacjach elektroenergetycznych Chełm oraz Lublin Systemowa, wykonanie spawów na mufach rozgałęźnych,
 5. przeprowadzenie prób i badań odbiorczych,
 6. opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 7. uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania linii.

Po podpisaniu umowy na realizację inwestycji, Wykonawca przystąpił do prac związanych z ustaleniem optymalnego przebiegu trasy linii, przede wszystkim biorąc pod uwagę istniejące i planowane obszary zabudowy mieszkaniowej i tereny cenne przyrodniczo. Zgodnie z założeniami, linia przebiegać będzie przez obszary należące do województwa lubelskiego, kilku powiatów i gmin. Ostateczny przebieg zostanie wyznaczony w wyniku analizy wariantów, przeprowadzanej w trakcie oceny oddziaływania na środowisko i wprowadzenia korekt trasy wynikających m.in. z uwarunkowań społecznych, planistycznych lub technicznych.

Łączna długość linii wyniesie ok. 70 km.

Rozwiązania techniczne projektowanej linii:

 • przewody fazowe: wiązka 3 x 408-AL1F/34-UHST oraz 520-AL1/67-ST1 A (dla przęsła krańcowego na bramkę stacji Chełm oraz jednotorowego odcinka linii przy wprowadzeniu na bramkę 220 kV SE Lublin Systemowa),
 • maksymalna długość sekcji odciągowej – 4 000 m,
 • maksymalna rozpiętość przęsła wiatrowego – 450 m,
 • maksymalna rozpiętość przęsła ciężarowego – 585 m,
 • szerokość pasa technologicznego linii – 70 m,
 • maksymalna liczba przęseł w sekcji odciągowej – 9,
 • maksymalna liczba przęseł w sekcji odciągowej, w której występuje skrzyżowanie z autostradą lub z drogą ekspresową – 3.